top of page

הקרחון - מושג מרכזי במודל סאטיר

  • הקרחון הינו מטפורה לחוויה התוך נפשית של האדם, שרק מקצתו גלויה.

  • רוב תהליכי הנפש נמצאים מחוץ לעין ברבדים המרכיבים את עומק נפשו של האדם.

  • כל הרבדים קשורים ותלויים זה בזה.

  • רק ההתנהגות, החלק ההתנהגותי של עמדות ההישרדות וחלק מחוויות הגוף גלויים לעין.

  • בהסתכלות מחודשת על משמעות ההתנהגות באמצעות מודל סאטיר אנו רואים את ההתנהגות כתוצר של כל הרבדים מתחת לפני השטח.

  •  בחינת הרבדים השונים תפתח אופציות להבנה מעמיקה של המקור להתנהגות ותפתח אפשרויות לשינוי הדינמיקה וההתנהגות.

bottom of page